§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego evrepair.pl.
2. Właścicielem sklepu internetowego wymienionego w § 1 pkt. 1 niniejszego regulaminu jest:
EV REPAIR SP. Z O.O  z siedzibą w Piasecznie, ul. Kineskopowa 1D, 05-500 Piaseczno, nr KRS: 0000828848, nr NIP: 1231463723
3. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
a) Sklep – sklep internetowy evreparir.pl, dostępny pod adresem URL: www.evrepair.pl 
b) Usługodawca lub Sprzedawca – operator i właściciel Sklepu, czyli EV REPAIR SP. Z O.O  z siedzibą w Piasecznie, ul. Kineskopowa 1D, 05-500 Piaseczno 
c) Usługobiorca lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z treści i usług dostępnych w Sklepie.
4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.

§ 2. WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie www Sklepu.
2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów używanych, cechujących się stanem krótkotrwałej eksploatacji lub pochodzących z ekspozycji, które będą stosownie oznaczone i opisane w ofercie danego produktu.
3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561– 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach www Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. Wysyłka towarów zakupionych w Sklepie kosztuje od 0 do 200 zł w zależności od formy dostawy, gabarytów i liczby zakupionych towarów.
6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych.
8. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
a) przelewem, przed dostawą produktu na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
b) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od przewoźnika,
c) kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze z paczkomatu,
d) poprzez system płatności elektronicznych.
9. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Do każdego zamówionego towaru dołączany jest dowód zakupu. Na prośbę klienta wystawiamy również faktury VAT.
11. Standardowy czas realizacji zamówienia to 1 do 3 dni roboczych. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. Klient jest informowany o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
12. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe (np. ostatnie uszkodzone sztuki towaru), Klient zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. W takim przypadku – za decyzją klienta – ewentualna kwota przedpłaty na rzecz zamówionego towaru zostanie zwrócona lub zaliczona na poczet zakupu innych, wskazanych przez Klienta towarów.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne, błędne lub niezgodne z prawdą.
14. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
15. Zdjęcia towaru, w szczególności kolory użytych materiałów mogą w nieznacznym stopniu różnić się od ich faktycznego wyglądu, co wynika z przyczyn technicznych (indywidualne ustawienia monitora).
 
§ 3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
1. Wszystkie produkty w Sklepie objęte są rękojmią na warunkach wynikających z Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
2. Zakupiony towar może zostać zwrócony bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki pod warunkiem, że nie był on używany ani w żaden sposób nie został uszkodzony i posiada oryginalne opakowanie oraz Klient poinformował o tym fakcie Usługodawcę.
3. Zwrot zakupionego towaru odbywa się na koszt Klienta. Towar można odesłać dowolną formą na adres: EV REPAIR, ul.Kineskopowa 1D, 05-500 Piaseczno
4. Towar powinien zostać odesłany przez Klienta w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz powinien posiadać komplet metek/oznaczeń/etykiet, a także nie może nosić śladów użytkowania.
5. Równowartość zwróconego towaru zostanie przesłana w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki internetowymi systemami płatności lub przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
 
§ 4. INFORMACJE OGÓLNE
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
 
§ 5. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE
1. Aby założyć konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie Sklepu.
2. Założenie konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.
 
§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: www.evrepair.pl/polityka-prywatnosci.
 
§ 7. REKLAMACJE
1. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt mailowy workshop@evrepir.pl
2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie jest to możliwe - na przykład w wypadku wyczerpania się zapasów - Usługodawca zaproponuje Klientowi wymianę towaru na inny o równoważnej wartości lub zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zwraca Klientowi koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru.
3. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji bądź uszkodzenia towaru koszty przesyłki pokrywa Klient.
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon, dowód zakupu lub faktura VAT).
5. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 
§ 8. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6 i pokrewne
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.
2. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania do blokowania treści na stronach internetowych (np. AdBlock, Ghostery) i pokrewnego może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

§ 9. ZMIANY REGULAMINU
1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 r.
2. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej Sklepu.
3. Użytkownicy mają możliwość odmowy wyrażenia zgody na udział w Sklepie na zasadach określonych nowym brzmieniem regulaminu w terminie 14 dni od jego ogłoszenia.
 
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.